Leverans

All leverans sker med Schnker eller DHL Servicepoint om inte annat överenskommits. Leverans sker inom 2-3 dagar från order.

Schenker      DHL Sericepoint

Betalning

Alla betalningar sker krypterade hos Paypal eller Payson. 

Paypal   Payson

Behandling av personuppgifter

GDPR 

EU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679)
reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter.
Denna förordning träder i kraft i hela EU samtidigt från 25 maj 2018.

Som en följd införs i Sverige en ny Dataskyddslag som ersätter PuL (Personuppgiftslagen).

KullaGourmet fastställer en policy hur man hanterar personuppgifter och foton och anpassar den för webbplats eller i sociala medier, 

  • när och om det skulle bli aktuellt.

Vad är en personuppgift?

All information som kan kopplas till en enskild individ räknas som en personuppgift.
Även så kallade indirekta uppgifter som t.ex. användar-ID, IP-nummer, direkttelefonnummer eller mobilnummer, foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är varje åtgärd som utförs med personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller inte. Du kan utgå ifrån att allt som görs med en personuppgift i en dator räknas som en behandling. Insamlingen är en behandling, registreringen är en behandling, utskrift är en behandling o.s.v. Det är inte bara IT-system och databaser som räknas som behandlingar utan även i Officefiler såsom Word och Excel, samt PDF filer räknas som behandlingar.

Vem behandlar dina uppgifter?

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är:

KullaGourmet (Catharina Engholm) organisationsnummer: 380903-xxxx)

Vi säljer inte dina uppgifter vidare till någon tredje part.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

KullaGourmet behandlar och registrerar personuppgifter som du lämnar till oss. För att ingå avtal med oss, vi behöver normalt uppgifter från dig såsom namn, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, till exempel uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister, SPAR.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.

Varför vi behandlar dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att hantera och fullgöra avtal med dig och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att KullaGourmet ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser.

Hur länge vi kommer att behandla dina uppgifter?

KullaGourmet kommer att behålla dina personuppgifter så länge du önskar. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (så att de inte kan knytas till dig personligen). 

Radering eller gallring av personuppgifter kommer att ske enligt KullaGourmet´s gallringsplan/dokumenthanteringsplan utifrån typ av personuppgift.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i KullaGourmets verksamhet.

Om du vill veta vilka uppgifter KullaGourmet behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till info@kullagourmet.se

Vi kommer att lämna ut uppgifter till dig inom en månad från att vi har mottagit din förfrågan, under vissa omständigheter (såsom antalet inkomna förfrågningar) kan denna tid utökas till två månader, om så är fallet kommer vi att meddela detta inom en månad.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång.

Du har också rätt att återkalla eventuellt samtycke som du har gett. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta KullaGourmet på info@kullagourmet.se

Vår behandling kommer då att upphöra från det datumet som ditt återkallande är mottaget och registrerat hos oss.